Epirus

1 ex.: Preveza, near river Acheron mouth, village Mesopotamon, alt. about 10 m, on Alnus glutinosa twigs, 24.06.2009, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

1 ex.: Ioannina, Pindus mountain, Valia Kalda valley, alt. about 1100 m, on Alnus glutinosa twigs, 08.07.2009, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.